วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
วิชา  สังคมศึกษาพื้นฐาน ๑  รหัสวิชา  ส  ๒๑๑๐๑                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา   ๔.๐๐  ชั่วโมง
สาระที่  ๒   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เรื่อง   พลเมืองดี  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
                ๑.มาตรฐาน     ส  ๒.   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี  มีค่านิยมที่ดีงาม  และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย  และสังคมโลกอย่างสันติสุข                                        
.ตัวบ่งชี้ 
๑) ระบุความสามารถของตนเองในการทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๒) แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น                
.เนื้อหาสาระการเรียนรู้
๑)  พลเมืองดี  
๒) บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
๓) วิธีปฏิบัติตนในการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
๔) ผลที่ได้จากการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
.กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมงที่  ๑
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
๑)นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับการทำความดีของเยาวชนต่างๆ  เช่น  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ  เป็นต้น
ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับภาพที่ดู  ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันว่าจะเรียนเรื่อง  พลเมืองดี
๒)ครูแจ้งตัวบ่งชี้ที่ ๑ และ ๒  ให้นักเรียนทราบ
๓)นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ขั้นสอน
๑)ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายและลักษณะของพลเมืองดี  ความหมายและความสำคัญของ
เยาวชน  ความสำนึกต่อส่วนรวมหรือจิตสาธารณะ  นักเรียนสรุปลงสมุด
๒)นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มละ  6   คน  แต่ละกลุ่ม  แต่งตั้งคณะทำงาน  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ 
๒)ให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับใบงานที่ ๑  เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
ให้ระดมสมองช่วยกันคิดและเขียนข้อมูลลงใบงาน
๓)นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอสาระสำคัญในใบงาน
ขั้นสรุป
๑)นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานใบงานไปติดไว้หน้าชั้นเรียน
๒)ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงเรื่องที่เรียนครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม   การบ้านให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องพลเมืองดีในอุดมคติของฉัน

ชั่วโมงที่  ๒
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
๑)ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงเรื่องที่เรียนไปชั่วโมงก่อนและติดตามการส่งเรียงความ
ขั้นสอน
๑)นักเรียนกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ  ออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๒)ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงเรื่องที่เรียนครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม   สรุปลงสมุด
ชั่วโมงที่  ๓-
      ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
๑)ครูสนทนาซักถามนักเรียนถึงเรื่องที่เรียนไปชั่วโมงก่อนและทบทวน
ขั้นสอน
๑)ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ  โครงงานหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป
๒)ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงเรื่องที่เรียนครูช่วยอธิบายเพิ่มเติม   สรุปลงสมุด
๓)ทำแบบทดสอบ
.ภาระงาน/ชิ้นงาน
-ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำโครงงาน  พลเมืองดีในท้องถิ่น  กลุ่มละ  ๑  โครงงาน  และนำเสนอ
.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑)  มีวินัย      ๒)  ใฝ่เรียนรู้       ๓)  อยู่อย่างพอเพียง      ๔)  มุ่งมั่นในการทำงาน      ๕)  มีจิตสาธารณะ
.การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู  (  ๓  ห่วง  ๒   เงื่อนไข  )
หลักความพอประมาณ
หลักมีเหตุผล
หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
.มีความพอประมาณกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เลือกมา
.มีความพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
.มีการคัดเลือกเนื้อหา  กิจกรรมที่ความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
.การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เลือกมาจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเรียน
.การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดไว้จะทำให้บทเรียนน่าสนใจ  การเรียนการสอนจะดำเนินไปอย่างราบรื่น
.เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสนใจและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนสูง
.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจะเป็นกรอบที่กำหนดให้ครูผู้สอนอยู่ในขอบข่ายและจัดกิจกรรมให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายที่กำหนดได้
.ครูควรมีการจัดกิจกรรมสำรองสำหรับนักเรียนห้องเก่งหรือห้องอ่อน  เพื่อเป็นตัวช่วยในกรณีที่กิจกรรมที่เตรียมไว้อาจยากหรือง่ายเกินไป
.ครูควรศึกษาความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนก่อนที่จะเลือกเนื้อหาที่จะนำมาสอน  และมีการเตรียมการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่นักเรียนศึกษา
ความรู้
-มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด               -การคัดเลือกเนื้อหาที่จะสอน
- การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ              -การวัดผลประเมินผล
คุณธรรม
-ความอดทน         -ความเพียรพยายาม         
-ความเสียสละ      -การแบ่งปัน

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  (  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข  )
หลักความพอประมาณ
หลักมีเหตุผล
หลักสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
.แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรมและภาระงาน
.ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด
.พอประมาณกับสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน
.พอประมาณกับสภาพร่างกาย  ความสมบูรณ์  แข็งแรง  สุขภาพ
.การแบ่งเวลาภาระหน้าที่  ทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน
.สังคมประเทศชาติหน้าอยู่ต้องควบคู่กับจิตสาธารณะ
.การมีจิตสาธารณะและเคารพสิทธิของผู้อื่นบ่งบอกถึงความเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
.บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมทำ
ให้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ๒.การปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเอง
.การใช้การอุปกรณ์เครื่องมือที่ปลอดภัย  ไร้สารพิษ
ความรู้
-รูปแบบวิธีการทำโครงงาน             - การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ             
-ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่
- การใช้วัสดุอุปกรณ์                       
คุณธรรม
-ความมีวินัยในตนเอง        -มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ
-ความรับผิดชอบ               -มีจิตสาธารณะในการให้ความร่วมมือในภาระงาน
-ความสามัคคี  มีน้ำใจ

การประเมินผลลัพธ์  ( KPA ) ที่เกิดกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อยู่อย่างพอเพียง -สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
วัตถุ
สังคม
สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม
ความรู้
 ( K )


-ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ที่พอเพียงในการจัดทำโครงงาน
-ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพื่อการทำโครงงาน
-สร้างความสัมพันธ์อันดีตามบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี
-เป็นตัวอย่างในการเป็นพลเมืองดี
-โรงเรียน  ชุมชน  สังคมน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นเป็นระเบียบ
และสวยงาม
-วัฒนธรรมการอยู่อาศัยการใส่ใจในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน  ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ทักษะ
( P )


-ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงงาน
-ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงงานนั้นๆ
-ทักษะการจัดแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
-ทักษะการชักชวนการทำโครงงานพลเมืองดี
-ทักษะการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในท้องถิ่น
ทำโครงงาน
-ทักษะการมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันการทำงานโครงงานเป็นทีม
ค่านิยม
( A )


-ค่านิยมในการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัด
-ใช้เวลาเป็นประโยชน์และคุ้มค่าเพื่อการทำโครงงาน
-ค่านิยมการทำงานร่วมกันด้วยความมั่นใจความสามัคคี
-ค่านิยมในการทำโครงงานร่วมกัน
-วัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามโครงงาน

.สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑)รูปภาพพลเมืองดี  ภาพเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ  ใบงาน  อินเทอร์เน็ต   โครงร่างโครงงาน
๒)วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงาน  เช่น  กระดาษ  ฟิวเจอร์บอร์ด  กรรไกร  มีดคัดเตอร์  เป็นต้น
.การวัดและประเมินผล
๑)สังเกตจากการตอบคำถาม
๒)สังเกตจากการทำงานเป็นกลุ่ม
๓)จากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
๔)การทำกิจกรรม/ใบงาน/โครงงาน
๑๐.บันทึกผลหลังสอน
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
๑๑.ผลการสอน
…………………………………………………………………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
๑๒.ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๓.ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………

                                              ……………………………………..
(   นางสาวบุณยานุช  จันทร์แพร่   )    ผู้สอน
ตำแหน่ง   ครูชำนาญการ
………../……………………..…../……………

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@แบบทดสอบก่อนเรียน

การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี  ข้อใดสำคัญที่สุด
ก  เคารพธงชาติ           ข  เคารพกฎหมาย               ค   เคารพผู้นำชุมชน            ง    เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
. พฤติกรรมข้อใด   แสดงว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
ก  รู้รักสามัคคี              ข   หารายได้ช่วงปิดเทอม       ค  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน         ง    รณรงค์กำจัดขยะในชุมชน
. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนข้อใด  ถือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ก  เป็นอาสาสมัครจราจร     ข   ข้ามถนนในทางข้าม      ค   งดใช้เสียงในห้องสมุด     ง    ทิ้งเศษอาหารลงถังขยะ
. ข้อใด  เป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ก  การนับถือศาสนา       ข   การชุมนุมโดยสงบ     ค   การจัดตั้งสหกรณ์ชุมน      ง   การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
. ข้อใด  เป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ก  ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว                      ข  ไม่ทำงานแข่งขันกับผู้อื่น   
ค  ไม่ซื้ออาหารแม่ค้าหาบเร่                ง  ไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
แบบทดสอบหลังเรียน

. บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนข้อใด  ถือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ก  เป็นอาสาสมัครจราจร     ข   ข้ามถนนในทางข้าม      ค   งดใช้เสียงในห้องสมุด     ง    ทิ้งเศษอาหารลงถังขยะ
การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองดี  ข้อใดสำคัญที่สุด
ก  เคารพธงชาติ           ข  เคารพกฎหมาย               ค   เคารพผู้นำชุมชน            ง    เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
. ข้อใด  เป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
ก  ไม่ใช้แรงงานต่างด้าว                      ข  ไม่ทำงานแข่งขันกับผู้อื่น   
ค  ไม่ซื้ออาหารแม่ค้าหาบเร่                ง  ไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่น
. พฤติกรรมข้อใด   แสดงว่าเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
ก  รู้รักสามัคคี              ข   หารายได้ช่วงปิดเทอม       ค  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน         ง    รณรงค์กำจัดขยะในชุมชน
. ข้อใด  เป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ก  การนับถือศาสนา       ข   การชุมนุมโดยสงบ     ค   การจัดตั้งสหกรณ์ชุมน      ง   การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………..เลขที่………ชั้น………..


เรียงความเรื่องพลเมืองดีในอุดมคติของฉัน
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ใบงานที่  ๑
เรื่อง    พลเมืองดี
แนวปฏิบัติ
.ให้นักเรียนในกลุ่มระดมสมองช่วยกันคิดบทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติมีอะไรบ้าง  เขียนตอบลงในใบงานนี้
.ให้นักเรียนส่งตัวแทนในกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  ๑- ๒  คน
 

รายนามสมาชิกกลุ่ม……………
๑.      …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….
๒.    …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….
๓.     …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….
๔.     …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….
๕.     …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….
๖.      …………………………………………………………….เลขที่………ชั้น……….

ใบงานที่  ๒
เรื่อง    โครงงานพลเมืองดี
แนวปฏิบัติ
.ให้นักเรียนในกลุ่มระดมสมองช่วยกันคิดเขียนโครงร่างและปฏิบัติโครงงานพลเมืองดีลงในใบงานนี้
.ให้นักเรียนส่งตัวแทนในกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  ๑- ๒  คน

โครงงานพลเมืองดี
ผู้จัดทำ
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
ความสำคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
วัสดุ-อุปกรณ์
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

ขั้นตอนการทำงาน
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผล
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น